Legitymacja nauczyciela

RODO


Obowiązek informacyjny

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Technika” sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 33B, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068121 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 664 481 299, adres e-mail: pth@technika.gliwice.pl

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

a. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej www.legitymacje.oswiata.org.pl oraz udostępnienia internetowego systemu zamawiania legitymacji służbowych nauczyciela. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku dokonywania zamówień na stronach internetowych: www.legitymacje.oswiata.org.pl oraz www.swiadectwa.oswiata.org.pl niezbędne w celu poprawnej realizacji zamówienia.

6. W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.
Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu. Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w pkt 1.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UMOWA DO POBRANIA RAZEM Z FORMULARZEM ZAMÓWIENIA

(Prosimy zamówienia z umowami wysyłać tylko i wyłącznie listownie, umowę musimy mieć w oryginale, nie skan)