Legitymacja nauczyciela

Ważne informacje

 

 

INFORMACJA

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi druku e-legitymacji dla uczniów i przedszkolaków informujemy, że będziemy oferować wszystkie typy legitymacji  MEiN-I/1, MEiN-I/2, MEiN-I/3-N, MEiN-I/4-N dla uczniów i MEiN-1/5 dla przedszkolaków.

Również będziemy oferować hologramy. Na początku maja uruchomimy na naszej stronie www.legitymacje.oswiata.org.pl system zamówień podobny do dotychczasowego systemu zamówień legitymacji nauczycielskich.

Będzie możliwość pobrania danych uczniów z e-dziennika  Przewidywane ceny legitymacji od 12,00 zł brutto, hologramów od 0,50 zł brutto.

 

 

Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego wzór Legitymacji Nauczyciela, informujemy że:

 Nie jest znany termin wejścia w życie nowego wzoru. Zgodnie z zapisami ustawy, termin ten zostanie ogłoszony 14 przed wejściem w życie.

Podstawa prawna:

Art. 74 USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

 

1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24,

 

2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25,

 

3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40,

 

4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52 – w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

 

 Legitymacje wydane na aktualnym wzorze, zachowują ważność zgodnie z terminem ważności nadrukowanym na legitymacji.Podstawa prawna:

 

Art. 62. USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234) Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

 

 

 

 

 


 


 

 


 

Uwaga, zmiana adresu oraz numeru telefonu:

PTH Technika sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 33B, 44-100 Gliwice

tel: 664 481 299

W związku z centralizacją VAT bardzo prosimy o drukowanie zamówienia i dołączanie go do przesyłki.

 Na zamówieniu jest możliwość wpisania nabywcy i odbiorcy. 

Data wygaśnięcia legitymacji

Datą ważności legitymacji dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony jest 29 luty 2024 (2024-02-29). Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony jest nią data wygaśnięcia umowy.

 

Ważne nowości

W związku z licznymi pytaniami dot. danych wpisywanych do legitymacji informujemy:

1. Ustawodawca nie określił, jakie dane należy wpisać do PRACODAWCY, można wpisac SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ale dobrze jest określić dokładniej np. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RYBNIKU i można podać dokładny adres. Na te dane są przewidziane 4 linijki tekstu po 30 znaków.
 
2. Prosimy zdjęcia i podpisy umieszczać w wyznaczonych miejscach na wniosku, bo skanowania dokonuje się automatycznie. Zdjęcie musi być KOLOROWE, rozmiar dowolny.
 
3. Prosimy nie wysyłać zdjęć czarno-białych, rozporządzenie wyraźnie określa, że zdjęcie musi być kolorowe. Legitymacja z zdjęciem czarno-białym JEST NIEWAŻNA (informacja z MEN).
 
4. Na legitymacjach pojawiają się informacje wprowadzone do systemu, a nie wpisane na wnioskach. Z wniosków pobierane są WYŁĄCZNIE zdjęcia oraz podpis.
 
5. W wypadku przedłużenie ważności legitymacji wystarczy formularz przedłużenia wraz z zamówieniem zeskanować i jako załącznik przesłać na e-mail: pth@technika.gliwice.pl
 
6. W wypadku zmiany nazwiska, generujemy formularz przedłużenia ze starym nazwiskiem, na formularzu piszemy, że jest zmiana i jakie teraz jest nazwisko (drukowanymi literami). Ważne aby na formularzu znalazł się również nowy podpis osoby która zmieniła nazwisko. 
 
7. Nie wystawiamy faktur przelewowych na osoby prywatne, w sprawie przedpłaty prosimy o kontakt pth@technika.gliwice.pl lub 664 481 299
 
8. Prosimy zamówienia z umowami wysyłać tylko i wyłącznie listownie, umowę musimy mieć w oryginale,  nie skan.
 
  
 

 

Tylko u nas legitymacje dla nauczyciela tanio i o czasie!